-- -- Pro krajinu

 

PRO KRAJINU

 

Motto: „Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval ..., aby ji obdělával a střežil.“ (Bible, 1. Kniha Mojžíšova)

 

Každá zahrada může být chápána i jako krajina v menším měřítku a zároveň krajina kolem nás se může stát naší rozšířenou zahradou. Jak by asi vypadala krajina České země, kdybychom ji všichni přijali tak trochu za svou vlastní zahradu, o kterou máme pečovat, kterou máme obdělávat a střežit...Věřím, že chyby minulosti, které se na naší krajině podepsaly mnohými jizvami v podobě zničených remízků a mezí, vykácených alejí a stromořadí podél cest a narovnáním přirozených toků potoků a řek, lze napravit pouze zodpovědným přístupem, který se projeví konkrétními činy na konkrétním místě. Proto nabízím spolupráci každému, kdo se chce podílet na obnově ekologické stability a biologické rozmanitosti naší krajiny. Nabízím zpracování projektové dokumentace a pomoc při realizaci obnovy krajinných prvků ve všech stádiích projektové přípravy a v jakémkoli rozsahu: od vypracování studie, generelu ÚSES, lokálního projektu ÚSES, zapracování ÚSES do komplexních pozemkových úprav, inventarizace zeleně a pasportu zeleně v obcích až po realizační projekt a samotnou realizaci založení biocenter a biokoridorů, výsadby alejí a stromořadí, revitalizaci sídelní zeleně i vodních toků a odborného ošetření významných a památných stromů a alejí.


Vytiskni stránku