-- Krajina

Naše krajina prochází v posledních desetiletích významnými změnami. Dnes máme možnost podílet se na obnově těch krajinných struktur, které byly v minulosti neuváženě zničeny.

Nabízíme Vám zpracování projektové dokumentace a pomoc při realizaci prvků rozptýlené zeleně ve všech stádiích projektové přípravy a v jakémkoli rozsahu: od mapování krajiny, generelu ÚSES, jeho zapracování do projektu komplexních pozemkových úprav až po realizační projekt a samotnou realizaci založení biocenter, biokoridorů, alejí, stromořadí, doprovodné zeleně polních cest a revitalizace vodních toků.

FOTO: Stromořadí, meze a rozptýlená zeleň dotváří charakteristický ráz české krajiny, Klatovsko na jaře

FOTO: Návrh výsadeb doprovodné zeleně polní cesty v k.ú. Močerady u Staňkova v rámci komplexních pozemkových úprav

FOTO: Ovocné stromy patří neodmyslitelně do naší venkovské krajiny, na okraje vesnic, podél cest i na meze a okraje lesů a remísků; na obrázku je rozkvetlá třešeň u příjezdu do vsi na Klatovsku

FOTO: Výsadba lipové aleje podél silnice III. třídy na Staňkovsku v rámci dotačního programu ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu

 


Vytiskni stránku