-- EIA-Krajinný ráz

Nabízíme zpracování odborných posudků a ve spolupráci s partnerskými firmami také zpracování studie proveditelnosti, biologického hodnocení a hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny a hodnocení krajinného rázu a posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.

FOTO: V současné době jsou na krajinu vyvíjeny velké tlaky a je nutné mít dobře zpracované hodnocení krajinného rázu a připravené lokality pro rozvojové zóny, aby byl zachován typický krajinný ráz v daném místě a zároveň aby se oblast mohla dobře rozvíjet ekonomicky i sociálně

FOTO: Hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí zahrnuje i podrobné zmapování současného stavu ekosystémů a biologických společenstev v zájmovém území


Vytiskni stránku