Zahradní a krajinná tvorba
-- Slovník pojmů


 

Slovník pojmů:

anglický park

- styl krajinářského parku nebo zahrady, který vznikl v Anglii na počátku 18. století a který se snaží zobrazit zidealizovaný pohled na přírodu; obvykle je anglický přírodně krajinářský park nepravidelný, nesymetrický a nemá přímé linie

arborista - odborník ovládající široký okruh teoretických znalostí i praktických dovedností potřebných k řádnému a kvalitnímu ošetřování dřevin, často užívající při řezu stromů techniku stromolezectví
arboristika - obor lidské činnosti zabývající se komplexní péčí o stromy a to od výsadby jedince na stanoviště, zapěstování, celoživotní údržbu, speciální zásahy a ošetření až po konečnou likvidaci neperspektivního jedince.
bezpečnostní řez - odstranění suchých větví hrozících pádem a poraněním osob či majetku
biocentrum - biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (vyhl. č. 395/92 Sb.). Je jednou ze základních skladebných částí ÚSES
biodiverzita - variabilita (různorodost) všech žijících organismů (včetně mj. suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů) a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Zahrnuje variabilitu (různorodost) v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy
biokoridor - skladebná část ÚSES, která neumožňuje rozhodující části organismů trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť (vyhl. č. 395/1992 Sb.)
biotop - soubor všech živých a neživých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů (zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb. převzaly termín biotop z německých právních předpisů, kde se používá ve smyslu „ekosystém")
EIA - (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby nebo technologie na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná
ekologická stabilita schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce (zák. č. 17/1992 Sb.)
ekologie - věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem, dnes je tento pojem často užíván také ve smyslu "ochrana životního prostředí"
ekosystém - funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase (zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb.). Původní definice: „komplex organismů a faktorů prostředí v jednotě jakékoli úrovně" (Tansley 1935)
generel ÚSES - jedna z forem plánu ÚSES, která ÚSES vymezuje pouze na základě přírodovědných hledisek. Je proto vymezován co nejvolněji a jsou v něm vyjádřeny pouze přírodní danosti (trvalé ekologické podmínky a vyspělá a okamžitě nenahraditelná společenstva)
interakční prvek - skladebná část ÚSES, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem ekologické niky těch druhů organismů, které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, méně stabilních společenstev. Umožňuje tak jejich trvalou existenci i v méně stabilní krajině
krajina - část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zák. č. 114/92 Sb.)
permakultura - koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně, tak, aby bylo dosaženo trvalé udržitelnosti daného systému
plán ÚSES - slouží orgánům ochrany přírody pro vymezení místního, regionálního i nadregionálního ÚSES. Plán ÚSES je podkladem pro projekty ÚSES, provádění pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany přírody a krajiny (vyhl. č. 395/1992 Sb.). Jeho úkolem je prostorově a funkčně definovat nároky ÚSES v daném území. Zpracovává se předběžně jako generel a po celospolečenské optimalizaci ve Výsledném znění.
pozemkové úpravy - podle §2 zákona 284/91 sb. se pozemkovými úpravami uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability
přírodní zahrada - taková úprava venkovního prostoru, která se svým vzhledem pokouší přiblížit přírodnímu a přirozenému vzhledu přírodního stanoviště před zásahem člověka. Výsadby a terénní úpravy odpovídají biotopům, které jsou v přírodě přirozené.
redukční řez - odsranění velkých větví, nebo i částí koruny z důvodu zlepšení statické stability stromu, nebo z důvodu prostorových. Ve zvláštních případech se redukcí upravuje poměr mezi nadzemní a podzemní částí dřeviny s cílem podpořit vitalitu nadzemní části a její dostatečné zásobování živinami a vláhou
rekonstrukce zahrady - celková proměna stávající, již založené zahrady a její nová úprava
rekultivace

- snaha o obnovení biologických funkcí v krajině významně proměněné lidskou činností, zejména těžbou, případně nové využití krajiny člověkem. Jde o soubor postupů, které mají za úkol zahladit negativní lidské zásahy do přírody. Jedná se o úpravu území postiženého těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy, výsypky) nebo jinou dočasnou lidskou činností

revitalizace sídelní zeleně - celková obnova a nová úprava zeleně na veřejných prostranstvích v zastavěných částech měst a obcí
rozptýlená zeleň

- neobdělávané plochy a dřeviny rostoucí mimo les ve volné krajině

stromolezectví

- dosažení místa pracoviště a zajištění prací v korunách stromů pomocí speciálních technik a horolezeckých pomůcek bez negativního vlivu na strom a jeho korunu

stylová zahrada

- zahrada založená podle určitého historického či uměleckého zahradního stylu, např. italská, francouzská zahrada, anglický park, moderní zahrada atd.

ÚSES

- Územní systém ekologické stability - je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (zák. č. 114/92 Sb.). Je to tedy síť skladebných částí, které jsou v krajině na základě prostorových a funkčních kritérií účelně rozmístěny.

územní plánování

- zabývá se organizací území z hlediska všech jeho funkčních složek v jejich vzájemných vztazích. Jeho cílem je vytváření podmínek pro optimální využití území, uchování všech jeho hodnot a stanovení pravidel pro jeho rozvoj

užitková zahrada - zahrada, nebo její část, sloužící především k pěstování zeleniny a ovoce
veřejná zeleň

- souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi.Mezi příklady lze možno uvést veřejně přístupné parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, trávníky, záhony, květinové mísy

zdravotní řez - odsranění všech větví nemocných, mrtvých nevhodně rostoucích, neperspektivních nebo patologickýchTisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Inspirativní fotogalerie

S blížícím se koncem zimy jsme pro vás připravili několik fotografií, které vám pomohou naladit se do té správné jarní nálady.

přečti si více

Uvedení do provozu naší webové stránky

Spustili jsme naší webovou prezentaci na krajinotvorba.cz. Naším cílem je nabídnout Vám naše služby a přinést Vám i pár užitečných tipů, rad a inspirace, které byste mohli využít při vytváření lepšího prostředí kolem sebe a které Vám pomohou dobře se orientovat při výběru z naší nabídky.