Lesní Znalec - Oceňování lesa

Dotace na obnovu veřejných prostranství

Obecně je možné čerpat z různých programů a fondů. Prvním zdrojem může být Operační program životního prostředí SFŽP ČR. Druhým zdrojem může být Státní zemědělský intervenční fond, třetím Regionální operační programy a čtvrtým zdrojem mohou být fondy různých nadací a neziskových organizací.

park u kostela

Navrhovaná opatření mohou zahrnovat odborné ošetření stávajících významných stromů, výsadbu nových keřů a stromů a založení trávníků, úpravu stávajících ploch i založení nových prvků veřejné zeleně. Často lze do započitatelných nákladů zahrnout také náklady na vykoupení dotčených pozemků a téměř vždy i náklady na pořízení projektové dokumentace a podání žádosti. V některých případech jsou podmínky udělení dotace nastaveny tak, že návrh ozelenění musí být součástí celkové rekonstrukce daného prostoru nebo výstavby nové komunikace a podobně, jindy naopak stačí, když je podán v žádosti pouze samostatný projekt revitalizace zeleně.

Všecny programy však mají velmi podobná kritéria, co se týká technické části projektu.  Technická část projektové dokumentace musí obsahovat dendrologický průzkum a vyhodnocení současného stavu, návrh opatření zakreslený v katastrální mapě a osazovací plány, rozpočet a slovní popis navrhovaných opatření a samozřejmě seznam dotčených pozemků a doložení vlastnických vztahů.

návrh výsadeb

Se zpracováním projektové dokumentace, která splňuje podmínky různých dotačních titulů máme dlouhodobé zkušenosti a v rámci našich služeb vám nabízíme i 3D vizualizace navrhovaných opatření a kompletní servis od zpracování projektu, podání žádosti až po realizaci parkových úprav.


Tisk článku
Zpět na přehled článků
 

(c) 2008 Lesní znalec. All rights reserved.  webmaster